Stichting La Compagnie Baroque

RSIN-nummer
816362026

Mailadres
info@pearlsinbaroque.com

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het promoten en het uitvoeren, voor een zo breed mogelijk publiek, van (onbekende) achttiende-eeuwse barokmuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Klaveciniste en artistiek leider van La Compagnie Baroque Noriko Amano heeft onder de titel “Pearls in Baroque” voor de periode 2021-2022 een programma samengesteld bestaande uit vier concerten in het Concertgebouw, twee CD-opnamen, een tournee met een ensemble door Nederlanden Japan en master classes uitvoering barokmuziek voor leerlingen van Scholen voor Jong Talent.

Statutaire bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden:

R. van Baaren
J. A.M. Abbing
R.C. Brasz

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2020

In 2020 moesten vanwege de Corona-pandemie de meeste activiteiten worden afgelast. Een op 12 juni 2020 gepland concert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw kon voor een beperkt publiek van twee keer 30 personen wel doorgang vinden. Barokvioliste Sayuri Yamagata en klaveciniste Noriko Amano hebben er Bach’s zes Sonates voor viool en klavecimbel (BWV 114-119) ten gehore hebben gebracht. Zij hebben deze stukken ook op CD opgenomen. De voor eind december 2020 geplande CD-presentatie is doorgeschoven naar het najaar van 2021.

Resultatenrekening 2020
Inkomsten (recette en schenking) 15.200
Kosten 15.362
-162

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2020

Activa
Vorderingen 1.453
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 1.200
17.359
Passiva
Crediteuren 97
Leningen 17.706
Eigen vermogen -444
17.359

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2019
In 2019 zijn concerten georganiseerd in de Engelse kerken van Amsterdam en Den Haag, waar barokvioliste Sayuri Yamagata en klaveciniste Noriko Amano Bach’s zes Sonates voor viool en klavecimbel (BWV 114-119) ten gehore hebben gebracht. Zij hebben deze stukken in november op CD opgenomen. Vervolgens zijn voorbereidingen getroffen voor de CD-presentatie in de Kleine Zaal van het Concertgebouw op 12 juni 2020.

Resultatenrekening 2019
Recette 2.700
Kosten (incl. CD-opname) 7.464
-4.664

Balans en staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2019

Activa
Vorderingen 4.954
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD\’s 1.200
20.860
Passiva
Crediteuren 6.433
Leningen 14.706
Eigen vermogen -279
20.860