Stichting La Compagnie Baroque

RSIN-nummer
816362026

Mailadres
info@pearlsinbaroque.com

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het promoten en het uitvoeren, voor een zo breed mogelijk publiek, van (onbekende) achttiende-eeuwse barokmuziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
In 2024 vindt onder de titel Bach and Beyond een serie concerten plaats in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. In die concerten staan steeds Bach en een andere barakcomponist centraal: op 11 februari 2024 is er een Wintermatinee met Bach en Rameau, op 30 mei een Koffiesoiree met Bach en Bernier en in november een Herfstmatinee met Bach en Haydn. Het is de bedoeling deze concerten rond die data ook op een aantal andere locaties elders in den lande uit te voeren.

Statutaire bestuurssamenstelling
Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

J.W. van de Gronden, voorzitter
R. van Baaren, secretaris/penningmeester
J.A.M. Abbing, lid

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2023

In 2023 zijn drie concerten in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw ten gehore gebracht. Op 26 februari en 6 mei 2023 stonden Bachs Brandenburgse Concerten (nrs. 5 en 4) en F. Couperins Les Nations op het programma, op 26 februari aangevuld met een Cantate van Elisabeth Jacquet de la Guerre en op 6 mei met een Blokfluitconcert van Vivaldi, een Vioolconcert en een Klavecimbelconcert van Bach. Op 12 november 2023 is in het kader van de serie Bach and Beyond een Herfstmatinee met Bach en Vivaldi gespeeld en op 15 december is dit programma onder de titel Vier Seizoenen en meer herhaald in ’t Huis te Poort in Schiedam. Hiervan zijn geluidopnamen gemaakt dit zijn uitgezonden op concertzender.nl.

Resultatenrekening 2023
Inkomsten 52.952
Kosten 52.418
507

Balans per 31 december 2023

Activa
Vorderingen 6.686
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 9.000
30.392
Passiva
Crediteuren 2.280
Langlopende lening 14.706
Eigen vermogen 13.406
30.392

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2022

Het jaar 2022 begon helaas met de annulering vanwege Corona-maatregelen van een op 8 januari in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw gepland concert. Het programma met De vier seizoenen van Vivaldi, een klavecimbelconcert van Goldberg en een concert voor klavecimbel en viola van Michael Haydn kon gelukkig alsnog op 18 september worden uitgevoerd.

Ook het op 7 juni eveneens in de Kleine Zaal geplande concert met La Françoise uit Les Nations van F. Couperin, een Klavecimbelconcert van Rameau en een Concert voor twee violen van Bach kon doorgang vinden. In de zomer is een LP-versie van de in 2021 uitgebrachte CD met Bachs Sonates voor viool en klavecimbel uitgekomen en in het najaar zijn CD-opnamen gemaakt van werken van Joseph en Michael Haydn.

Resultatenrekening 2022
Inkomsten 37.335
Kosten 36.315
1.020
Activa
Vorderingen 4.747
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 7.850
27.303
Passiva
Kortlopende lening 1.837
Langlopende lening 14.706
Eigen vermogen 10.760
27.303

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2021

Vanwege de voortdurende Corona-pandemie moesten andermaal de meeste geplande activiteiten worden afgelast. Een dubbelconcert met CD-presentatie op 2 oktober 2021 in de Kleine Zaal van het Concertgebouw is voor een beperkt publiek wel doorgegaan. Het Pearls in Baroque ensemble onder leiding van klaveciniste Noriko Amano speelde Bach’s Sonates voor viool en klavecimbel alsmede L’Impériale uit Les Nations van François Couperin met barokdans door Emily van Baaren. Fondsen werden geworven voor het opnemen van een volgende CD met werken van de gebroeders Haydn en een nieuwjaarstournee van Pearls in Baroque in januari 2022.

Resultatenrekening 2021
Inkomsten 15.882
Kosten 11.239
4.643
Passiva
Kortlopende lening 1.667
Langlopende lening 14.706
Eigen vermogen 8.080
24.453
Activa
Vorderingen 1.247
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 8.500
24.453

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2020

In 2020 moesten vanwege de Corona-pandemie de meeste activiteiten worden afgelast. Een op 12 juni 2020 gepland concert in de Kleine Zaal van het Concertgebouw kon voor een beperkt publiek van twee keer 30 personen wel doorgang vinden. Barokvioliste Sayuri Yamagata en klaveciniste Noriko Amano hebben er Bach’s zes Sonates voor viool en klavecimbel (BWV 114-119) ten gehore hebben gebracht. Zij hebben deze stukken ook op CD opgenomen. De voor eind december 2020 geplande CD-presentatie is doorgeschoven naar het najaar van 2021.

Resultatenrekening 2020
Inkomsten (recette en schenking) 15.200
Kosten 15.362
-162
Activa
Vorderingen 1.453
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD’s 1.200
17.359
Passiva
Crediteuren 97
Leningen 17.706
Eigen vermogen -444
17.359

Verslag van de uitgeoefende activiteit 2019
In 2019 zijn concerten georganiseerd in de Engelse kerken van Amsterdam en Den Haag, waar barokvioliste Sayuri Yamagata en klaveciniste Noriko Amano Bach’s zes Sonates voor viool en klavecimbel (BWV 114-119) ten gehore hebben gebracht. Zij hebben deze stukken in november op CD opgenomen. Vervolgens zijn voorbereidingen getroffen voor de CD-presentatie in de Kleine Zaal van het Concertgebouw op 12 juni 2020.

Resultatenrekening 2019
Recette 2.700
Kosten (incl. CD-opname) 7.464
-4.664
Activa
Vorderingen 4.954
Muziekinstrumenten 14.706
Voorraad CD\’s 1.200
20.860
Passiva
Crediteuren 6.433
Leningen 14.706
Eigen vermogen -279
20.860